Reborn Chat - Join us!
Home
Contact Us
FAQ
Affiliation
Obtainable Pokemon
Field Effects
Characters
Game FAQ
Nuzlocke Guidelines
Pickup Table
Fun Stuff:
Sprite Shop
Create a Trainer Card!
What Type Are You?
eRMT
Wall of Fame
Reborn League:
Rules
Registration
Card Manager
League Theme
Leader Line-up
Leader Schedules
Trainer Cards
Hall of Fame
Our Affiliates:


Spacial Rift
VictorySeekers
Style swapper:
PokePlace Reborn- Recent News -
3RR0R 404: F1ELD N0T F0UND -
On 11/22/2014 by Amethyst

g͇̺͚et̩{̩̙̠̹p̗͍͔̘o͔͚͓s̺̱͓̩̝ͅt͎̠̯̩̰ ̰̩̩͕͍=̱̝=̪ ̲͕̜̳n̗̼͖̰͙̣͉e̬̖͙̰̞̬͇w̯ ̘f͖̻͍ͅi͍e͈͓̻̼l̮͈̺d̼̰͖}̫
̗̝̠͔ḑi̕spl̵ay i҉mag̷e̢.ne̛wf̧ie̴l̶d
URL҉ clic̛k͟.҉i͏m̀a̧ge 2̢re͝di̕r҉ec̡t 4͝dȩt̷a͠il͟
 
fe24.png

ǵlitc͟h g͏l͡i͏tch glitc͞h ̸ģlít͏ch̨ g͠l͞i͘t͠c̀h g͢li͏tc̶h͟ ͞gli̴t̶c͝h͞ ͟gli͢tch g̴l͠it̵c͢h̨ g̸l̶itćh͝ gli͡tch̴ ̸gl̡it̨c͏h g͟li͞t̨ch ̡g͠litch̶ ҉g̡lit̶ch̵ gl̸i͞tch ̸g̸l̢itch̵ g̡ļi̧tch̶ ̕gl͟i̷t͢ch̨ ͢gl͢it̕c̛h́ gl̡it̕ch́ ҉g͡l̡itch̷ ͢gl͟it̶çh̛ gl͡i͘tch g͟l͢i̛t̸ch ̴g̷ĺit͟ch ̧gli̧tcḩ g͝l͢it̷c͘h ͜g͝l̀i̸t͏ch̶ ̨gli͟t̸ch̕ glit͞ch ͏gli̧t͜ch g͜li͞tc͡h ͏g̕li̵tçh̢ gl͡i̸t҉ch glit̸c͜h͠ gli͡t̷ch̶ gli̕t҉ch ̸g̡l͢i͏tc͞h́ g͜l̴itch ͠glit̴c҉h ̀gl͡i͝t̶c͝h ̡gl҉i̴tc͝h ͞gl̡itc̷h͞ ͢gl̶it̸c̢h ͜glit̵ch glit͝ch͝ ̕g͏l͝i̧tc͘h̨ g͝lit̷c҉h͞ gli̡tch g͝li͏t̷c̢h glitc̷h͘ ͢gl̨i҉t̡c͝h ͏gli̷tc͏h̴ ̀g͝li͝tc̶h ̀g͜li̴t͝ch̴  ǵlitc͟h g͏l͡i͏tch glitc͞h ̸ģlít͏ch̨ g͠l͞i͘t͠c̀h g͢li͏tc̶h͟ ͞gli̴t̶c͝h͞ ͟gli͢tch g̴l͠it̵c͢h̨ g̸l̶itćh͝ gli͡tch̴ ̸gl̡it̨c͏h g͟li͞t̨ch ̡g͠litch̶ ҉g̡lit̶ch̵ gl̸i͞tch ̸g̸l̢itch̵ g̡ļi̧tch̶ ̕gl͟i̷t͢ch̨ ͢gl͢it̕c̛h́ gl̡it̕ch́ ҉g͡l̡itch̷ ͢gl͟it̶çh̛ gl͡i͘tch g͟l͢i̛t̸ch ̴g̷ĺit͟ch ̧gli̧tcḩ g͝l͢it̷c͘h ͜g͝l̀i̸t͏ch̶ ̨gli͟t̸ch̕ glit͞ch ͏gli̧t͜ch g͜li͞tc͡h ͏g̕li̵tçh̢ gl͡i̸t҉ch glit̸c͜h͠ gli͡t̷ch̶ gli̕t҉ch ̸g̡l͢i͏tc͞h́ g͜l̴itch ͠glit̴c҉h ̀gl͡i͝t̶c͝h ̡gl҉i̴tc͝h ͞gl̡itc̷h͞ ͢gl̶it̸c̢h ͜glit̵ch glit͝ch͝ ̕g͏l͝i̧tc͘h̨ g͝lit̷c҉h͞ gli̡tch g͝li͏t̷c̢h glitc̷h͘ ͢gl̨i҉t̡c͝h ͏gli̷tc͏h̴ ̀g͝li͝tc̶h ̀g͜li̴t͝ch̴ 

e̍͊ͯͩ̐p͛̀̏̋̉i̔s̽͆̋̅̔͌͌odͦ̉͌ͯ̈̅eͨ̋ͬ͆̉ ͋ͣ̓̈́1̊̏ͪͭ4ͫͦ
n͊ͫ̊ͭ͛ͦ0͋̚t ̎̃ͩ͒ǹͪͯ͂̂̆0͗ͬ̏ͪ̂w̌͆
̉̉̐ͤͦ̓͊nͦ͆̀ͤ0̃͒̓͗͂͒t̒̇ͫ͛͗̊ ͋̈̚tͪͨ̍̔̾̌0͆ͪmͯ̌0͊͋̃̏̍̌rͥr0ͪͯͦ̅̐ͭẅ́͒
̆̈̋͊b̾̑ü̈́t̓ͪ ͛̉̈́̈̎sͩ͋̾̾0̇0ͧnͮ
ͦ͂̍ͩ̒ͮa̅́n͊̒̿͑ͭdͨ͌̚ ͥ͌ͫ̉w͂́̏͂ͣ̆̇1ͬtͬh̃ͪ͂͑̓ ̌̄͐̌̃̚1̋̅͋tͯ̾̂,͒ͬ̑̋̑ ̾ͫ͒ͣͤt̍͆hͧ̄͒͗̋̏ͬèͯ͛ͪ̈́ ͊̉ͤͭ͒p̀̄͑ľ4͌̌ͮ̚̚y͒3̐͐ͫr͐ͭ̌ͩ͗'̇ͪ̾ͨs̄ͩ̀̋ͥͧ̄ ͦͣ4ͫaͮ̅̒ ͒̐͛̚n͊ͦͤ2̒̍ ̐̂͂̊̏̄v1c̏͗tͧͬͪ0̈̐̋͒̈r̽ͣ͌ͦy̓̀̂ ͪ̀͆r͆04̀̆d͒̿ͮ


(74 replies)
The Showdown Move + New Mods -
On 11/17/2014 by Amethyst

So, this will not be surprising news to anyone who has checked out the public opinion thread about it, but it has been finally decided that we will be moving the online community to Pokemon Showdown. PO has been great, but, especially after seeing the (unexpectedly overwhleming) positive response from the community, I think it's time to move on. My hope is that PS will prove to be a much more stable simulator, and may revitalize and integrate the community- but hey, at the least, Aegislash will function... lol.

 

So, here's the plan for this. I'm going to look into getting the PS server set up, and once it is, I'll throw links everywhere that I reasonably can. The PO server is going to stay up until then, and, for good measure's sake, probably for a bit of time after we get PS so we can have a smooth transition. That said, I'd like this to go quickly, so I would like to be on PS by December. If that happens depends on the technical bits, but I'll keep you guys updated.

 

At any rate, it'll be the same old Reborn, just on a new platform. Bit of a learning experience for a lot of us, but hey, that's good sometimes!

 

In the mean time, not much will be changing with the forums. I do have an upgrade to do over the next couple days so we may have some down-time for that. Shouldn't be more than a few hours and the main site will be fine. 

 

Additionally, we're picking up a couple new mods. Firstly, King Murdoc will be helping Hukuna out with our growing RP forum for at least a while. He's been a great contributor in that section, and I'm sure he'll do a fine job. Secondly, Hilda (Minerva) is joining the team as a global moderator for the forums! She's been great with creating a welcoming community and offering advice to keep everyone on track, and I have no doubt she'll do just as well in her new position. Congrats to them, and both of you, a 'thank you' from me personally.

 

 

 

no e14 is not yet shh

 


(60 replies)
New Field Effects Making a Splash! -
On 11/07/2014 by Amethyst

Wave hello to two new fields washing in today!

If you thought the first three were all that's coming in Episode 14, then I'm going to have to burst your bubble. These brand new water fields debuting in //outlier.corruption are guaranteed to make splash! But only you will decide whether these are the key to turning the tide of your battle, or if they're just another hole in your sinking ship.

In order to stay afloat, be shore to check out the new Water Surface and Underwater fields by clicking those links or the images deep below!
 
fe21.pngfe22.png


Episode 14 has some time left, but it is on its way... and with it, the player's next legendary encounter.


(104 replies)
Introducing.... Survivor: Reborn! -
On 10/27/2014 by Kaito

Hello hello ladies, gentlemen, and non-binary individuals! I'm sure from your time at Reborn, you all know me as Kaito/Inumuta, the laid-back, steak-loving admin who's always willing to lend a hand...but what you may not know about me, is that I'm a huge reality show aficionado! Something about seeing people squirm and try to outplay one another just tickles my internal pleasure receptors~

 

Buuut, unfortunately my cable's been out a while and I've yet to find a site that doesn't lag me to death when I try to watch said reality shows. That's when I noticed something! Over the course of Reborn, we've had plenty of fun events for the users to partake in. League, Nations, and the newest addition, Pokemon Zero Alliance! Let's give a warm hand for everyone who made those events possible!

 

*crickets chirping*

 

No? Just me then? Fine, I'll get to the good part~ 

 

What all of these have in common is that the all involve the server rather heavily, but that leaves the forums here pretty starved when it comes to activites. RP'ing is fun, but what if I said I had something new for you all to play? That's right! Introducing, for the first time ever...

 

Survivor: Reborn!

 

Now, for those not familiar with the gameshow survivor, here's a little synopsis ripped from me telling someone about the game:

 

"... It baffles me how people have never heard of Survivor. xD But basically, it's pure mental. You're all given an anonymous account and taken to a seperate forum where you're divided into two or more tribes. Every week there'll be an Immunity Challenge where the tribes compete, where the loser ( or in events with 3+ Tribes, last place ), goes to tribal counsil where one person will be voted out by their fellow members and eliminated from the game. This continues until one person is crowned sole survivor, but there are twists such as tribal merges or Hidden Immunity idols along the way, so it's not that simple."

 

Lazy? Maybe! Time saving? You bet my sweet ass it is! But besides the point, I've cooked up a little survivor game for you all to play! Now, unlike the aforementioned League, Nations, and PZA, this is a closed event. Myself and a panel of non-reborn affiliated judges will be choosing the best of the best, so make sure to check out the application thread, coming soon to the Hall of Champions! Try your best to sell yourselves and get in, but if you don't, don't fret! If this turns out to be a success, there will be plenty more seasons to come!

 

But of course, what would a game be without a prize... I'm happy to announce that the winner will receive not only 3,500 Rupees, but a free shop item of your choice! And if I can get in contact with a few people, those may not be the only prizes. ;)

 

So there you have it! The application thread is here, I look forward to seeing you all perform!

 

If there are any questions, please feel free to ask here!


(33 replies)
A Fistful of Field Effects -
On 10/24/2014 by Amethyst

It begins.
 
We've got three new Field Effects today! It's likely none of these will surprise you in terms of where they show up, but a Field Effect is a Field Effect, is it not? These are just some of the new fields that will be joining the line-up in Episode 14. 
 
First up, we have our most creative Field Effect to date... the Cave! ...Okay, who are we kidding? It's your typical cave. It's not going to be ground-breaking-- oops! Well, I guess it is. Literally.
 
fe23.png
 
Moving right along, we're coming in with two of our more unique areas' new Fields. And, I'm sure everyone can guess the leaders that will be receiving new teams along with them. Click on the links or the images themselves to head over the Field Effects page for a description of the Ashen Beach and the Wasteland!
 
fe20.pngfe19.png

 

Episode 14 won't be around for another couple weeks, but it is coming... and with it, another Leader's betrayal to Team Meteor. I wonder who~?

Until next time, 


(70 replies)
Member of The Internet Defense League
PokePlace Reborn does not claim ownership of Pokemon or any associated content. All original characters, artwork and other media remain the property of their respective authors.
Latest Discussions
hi im new here
Last post by Mikzal
Your unusual favorite thing
Last post by Absol-lutelty awesome!
[OOC, Sign Ups (closed)] Fate/Full Moon
Last post by Sheep
Official Pairing Thread
Last post by Absol-lutelty awesome!
Graterras Chapter 4: Shattering Realities. [IC]
Last post by Jory